Онлайн курс пo GDPR

Практическо обучение по Интернет за онлайн магазини и е-бизнеси. Интерактивно обучение и на живо с преподавател онлайн.

Ти определяш:

Времето, когато да учиш!
Мястото, от което да учиш!
Какво да учиш!
Темпото, с което напредваш!

Курсът ще:

 • ви подготви за предизвикателството GDPR и ще
 • приведе организацията ви в съответствие с Регламента.

Подходящ е за вас, ако:

 • управлявате онлайн бизнес,
 • обработвате лични данни или пък
 • сте длъжностно лице по защита на данните.

Цена

240 лв.

Продължителност

3 седмици.

Вторник и четвъртък от 19 часа са лекции на живо с преподавател.

Програма на курса

I. Общ регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR):

 • Какво представлява регламентът и в кои случаи се прилага той?
 • Данни, попадащи в обхвата му. Разяснение кои данни са лични и какво са чувствителните.
 • Що е то анонимизирани и псевдонимизирани данни и попадат ли те в настоящия обхват?
 • Какви са най-важните задължения, въведени с регламента?

II. Основни участници в защитата на личните данни:

 • Надзорен орган (КЗЛД), субект на данни, администратор, обработващ и длъжностно лице по защита на личните данни- дефиниция.
 • Какви са Вашите задълженията като администратор/обработващ?

III. Правни основания за обработка на лични данни:

 • Какво представлява „съгласието за обработване на личните данни“? На какви критерии трябва да отговаря то? Разяснения относно термините „да бъде свободно дадено, конкретно, информирано, недвусмислено“. В каква форма трябва да бъде дадено то? Разглеждане на частен случай- носителят на лични данни е дете. Може ли физическо лице да оттегли дадено съгласие за обработка?
 • В кои други случаи обработката е законосъобразна?

IV. Организационни и технически мерки за защита на ЛД:

 • Водене регистри на дейностите по обработване- съдържание и цели.
 • Длъжностно лице по защита на личните данни (Data Protection Officer)- В кои случаи се назначава и какви са неговите функции?
 • Оценка на въздействието върху защитата на данни (Data Protection Impact Assessment) и определяне вероятността обработването „да породи висок риск“ за целите на Регламента.
 • Механизми за защита на ЛД „Privacy by design and by default“.
 • Как да управляваме риска, свързан с обработката на ЛД?

V. Права на субектите на лични данни:

 • Информираност.
 • Достъп до собствени лични данни.
 • Коригиране, изтриване, ограничаване на обработка.
 • Правото да бъдеш забравен.
 • Преносимост на данните.
 • Какъв е редът за отговор на техни запитвания?

VI. Какви мерки се предприемат при нарушение на защитата на ЛД:

 • В кои случи се уведомява КЗЛД? Срок, минимални изисквания към уведомлението (предоставяне на примерна бланка) и документиране на нарушението.
 • Кога уведомяваме и субекта на лични данни?

VII. Десет стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни.

В рамките на този курс ще Ви бъдат предоставени допълнителни източници на информация, които ще бъдат от практическа полза за Вас и Вашата организация.

Важно!

За да говорите с учителите в класната стая, са ви необходими слушалки с микрофон.